Algemene voorwaarden

(Voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018.)

ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Kerkdienst Gemist: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kerkdienst Gemist BV gevestigd aan de Adriaen de Vrieslaan 10 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55385877;

b. gebruiker: iedere persoon of afnemer die gebruik maakt van de diensten die via de website worden aangeboden;

c. diensten: de (online) diensten die Kerkdienst Gemist aan de gebruiker levert;

d. website: de website https://kerkdienstgemist.nl die door Kerkdienst Gemist wordt beheerd;

e. afnemer: de gebruiker zijnde een kerk die een overeenkomst met Kerkdienst Gemist is aangegaan dan wel de natuurlijke persoon die namens de kerk handelt;

f. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kerkdienst Gemist en de gebruiker;

g. kerkdienst: de kerkdienst, rouwdienst of overige dienst vanuit een locatie van de afnemer waarvan een geluids- en/of video opname is gemaakt en die via de website te beluisteren en/of te bekijken is of waarvan een live registratie via audio en/of video streaming via de website beschikbaar is;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die Kerkdienst Gemist levert en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kerkdienst Gemist en de gebruiker.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Kerkdienst Gemist het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Kerkdienst Gemist heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gebruiker wordt daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor lopende overeenkomsten.Indien een gebruiker niet akkoord gaat moet dit binnen één maand na kennisgeving kenbaar worden gemaakt aan Kerkdienst Gemist en betekent dit de beëindiging van het account bij Kerkdienstgemist.nl.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst en storing

3.1 Kerkdienst Gemist zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.

3.2 Voor de diensten is Kerkdienst Gemist afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Kerkdienst Gemist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

3.3 Kerkdienst Gemist is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen. In een dergelijk geval tracht Kerkdienst Gemist de overlast tot een minimum te beperken.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht en databankrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, afbeeldingen, tekeningen, teksten, de online database, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Kerkdienst Gemist aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Kerkdienst Gemist of bij haar licentiegever. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.

Artikel 5 Aanmelden

5.1 Op de website kan de gebruiker een account aanmaken.

5.2 Voor de gebruiker niet zijnde een afnemer is het aanmaken van een account gratis.

5.3 Nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, ontvangt de gebruiker daarvan via de e-mail een bevestiging.

Artikel 6 Fair use

6.1 Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 7 Blokkering bij misbruik

7.1 Indien de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik van de diensten schendt, dan heeft Kerkdienst Gemist het recht de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten te ontzeggen en de gegevens van de gebruiker uit de systemen van Kerkdienst Gemist te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Kerkdienst Gemist. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 8 Inlogcodes

8.1 De gebruiker dient zijn inlogcodes waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.

8.2 Kerkdienst Gemist kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inlogcodes. Kerkdienst Gemist kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.

Artikel 9 Positie van Kerkdienst Gemist

9.1 De kerkdiensten worden verzorgd door de afnemers en niet door Kerkdienst Gemist. Kerkdienst Gemist stelt slechts een website ter beschikking waarop geluids- en video opnames of live registraties van kerkdiensten te beluisteren/te bekijken zijn. Kerkdienst Gemist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kerkdienst.

Artikel 10 Wijzigen diensten

10.1 Kerkdienst Gemist heeft het recht van tijd tot tijd de diensten aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken. Afnemers worden waar mogelijk ten minste 1 maand van te voren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de dienstverlening. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een kortere termijn worden gehanteerd.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld via:

e-mail: info@kerkdienstgemist.nl

tel: 0570-672716

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaring

12.1 Het gebruik van de website geschiedt voor risico van de gebruiker. Kerkdienst Gemist staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook. Kerkdienst Gemist kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de gebruiker lijdt door het gebruik van de website en/of de diensten.

12.2 Aan de kwaliteit van de diensten wordt veel aandacht besteed. Kerkdienst Gemist kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals deze beschikbaar is, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

12.3 Kerkdienst Gemist kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.

12.4 Kerkdienst Gemist garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Kerkdienst Gemist is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.

12.5 Kerkdienst Gemist is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.

12.6 Kerkdienst Gemist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en reputatieschade.

12.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Kerkdienst Gemist vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Kerkdienst Gemist kan aanwenden.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Kerkdienst Gemist is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Kerkdienst Gemist geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

13.2 Voor zover Kerkdienst Gemist ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kerkdienst Gemist gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Privacy

14.1 Kerkdienst Gemist verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. De privacy statement staat op de website vermeld.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle diensten die Kerkdienst Gemist levert en op de overeenkomst tussen de gebruiker en Kerkdienst Gemist is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Kerkdienst Gemist gevestigd is. De gebruiker zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Kerkdienst Gemist zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AFNEMERS

Artikel 16 Aanbod

16.1 Kerkdienst Gemist is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten, offertes, overeenkomsten of op de website.

Artikel 17 Totstandkoming van de overeenkomst

17.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de afnemer het aanbod van Kerkdienst Gemist schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel nadat de afnemer het online aanmeldformulier geheel ingevuld aan Kerkdienst Gemist heeft geretourneerd.

Artikel 18 Looptijd van de overeenkomst en opzegging

18.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

18.2 De afnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 19 Verplichtingen van de afnemer

19.1 Alle gegevens die de afnemer tijdens het tot stand komen van de overeenkomst aan Kerkdienst Gemist verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De afnemer is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan Kerkdienst Gemist door te geven, zoals een adreswijziging.

19.2 De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij beschikt over apparatuur en/of software om beeld en/of geluid geschikt te maken voor het uitzenden via Kerkdienst Gemist.

19.3 De afnemer vrijwaart Kerkdienst Gemist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de afnemer toerekenbaar zijn.

19.4 De kerkdienst die bij de afnemer wordt opgenomen en die via de website kan worden beluisterd en/of kan worden bekeken mag geen informatie bevatten die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. in strijd is met de goede zeden;

c. de rechten van derden schenden. In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;

d. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen;

e. vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt;

f. van commerciële aard is.

19.5 Kerkdienst Gemist heeft het recht om een kerkdienst van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website, die in strijd is met de wet of waarvan Kerkdienst Gemist het vermoeden heeft dat die in strijd met de wet is of dat die de rechten van derden schendt.

19.6 Indien de afnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens Kerkdienst Gemist handelt, dan is Kerkdienst Gemist gerechtigd de kerkdiensten van de website te verwijderen. De afnemer wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 20 Tarieven

20.1 De vermelde tarieven zijn incl. btw.

20.2 Kerkdienst Gemist heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De afnemer wordt ten minste 1 maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven via de e-mail op de hoogte gesteld van een tariefwijziging en van de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de tariefwijziging, dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst op te zeggen binnen 7 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de tariefwijziging tegen de datum waarop de tariefswijziging in werking treedt.

Artikel 21 Facturatie en betaling

21.1 Facturatie geschiedt maandelijks achteraf op de eerste van de maand na de maand waarop de betaling trekking heeft.

21.2 De afnemer dient de van Kerkdienst Gemist ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

21.3 Indien de afnemer in het buitenland gevestigd is, dan dient betaling te geschieden middels PayPal, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

21.4 Indien de afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn het factuurbedrag heeft betaald, dan is de afnemer in verzuim en wordt een rente van 3% per maand aan de afnemer in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Kerkdienst Gemist maakt om de vordering op de afnemer te incasseren komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

21.5 Indien de afnemer geen gehoor heeft gegeven aan een door Kerkdienst Gemist gestuurde aanmaning, dan heeft Kerkdienst Gemist het recht de kerkdiensten van de afnemer van de website te verwijderen totdat het volledige openstaande factuurbedrag inclusief eventuele incassokosten en in rekening gebrachte rente zijn voldaan. De afnemer wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

21.6 Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 22 Vrijwaring

22.1 De afnemer vrijwaart Kerkdienst Gemist voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de plaatsing van de geluids- en/of video opname van de kerkdienst op de website of met de live registratie van de kerkdienst via de website. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de afnemer op verzoek van Kerkdienst Gemist voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Kerkdienst Gemist door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de afnemer alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.

Artikel 23 Opschorting en ontbinding

23.1 Kerkdienst Gemist is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.

23.2 Voorts is Kerkdienst Gemist bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

23.3 Bij ontbinding van de overeenkomst worden de kerkdiensten van de website verwijderd.

23.4 Ontbinding door Kerkdienst Gemist kan schriftelijk of via de e-mail geschieden. Indien Kerkdienst Gemist de overeenkomst ontbindt, dan geeft dat de afnemer niet het recht op restitutie van de vergoeding die hij voor de diensten heeft betaald.

Artikel 24 Overdracht

24.1 Het is de afnemer niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 25 Aansprakelijkheid

25.1 Kerkdienst Gemist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kerkdienst Gemist is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

25.2 Kerkdienst Gemist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten die door derden worden geleverd, zoals software die door derden ter beschikking wordt gesteld.

25.3 Kerkdienst Gemist garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Kerkdienst Gemist is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de website, tenzij de onderbreking van de website door toedoen van Kerkdienst Gemist onredelijk lang is.

25.4 Kerkdienst Gemist is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de afnemer.

25.5 Kerkdienst Gemist geeft de afnemer de gelegenheid tot het aanbieden van de kerkdienst aan gebruikers, zowel openbaar als achter een gesloten deel van de website (waarbij toegang slechts mogelijk is met een e-mailadres en wachtwoord). Kerkdienst Gemist is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het openbaar maken van de kerkdienst. Het gebruik van de dienst is geheel voor risico van de afnemer.

25.6 Afnemer is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afnemer bepaalt derhalve doel en middelen van de verwerking. Met het beschikbaar stellen van de kerkdienst via de website realiseert afnemer zich dat hij persoonsgegevens verwerkt van natuurlijke personen, indien en voor zover persoonsgegevens van betrokkenen worden genoemd, dan wel getoond. Kerkdienst Gemist kan als verwerker van deze persoonsgegevens nimmer door afnemer aansprakelijk worden gesteld. Kerkdienst Gemist sluit elke aansprakelijkheid voor overtredingen van de privacy wet- en regelgeving uitdrukkelijk uit.

25.7 Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Kerkdienst Gemist nimmer worden aangerekend.

25.8 Iedere aansprakelijkheid van Kerkdienst Gemist voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: verliezen, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van en de toegang tot bestanden van de afnemer.

25.9 Indien Kerkdienst Gemist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kerkdienst Gemist beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kerkdienst Gemist gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kerkdienst Gemist beperkt tot het bedrag dat de afnemer betaald heeft voor het gebruik van de dienst voor 1 maand.

25.10 Indien de afnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet niet nakomt of onrechtmatig jegens Kerkdienst Gemist handelt, dan dient de afnemer alle schade aan Kerkdienst Gemist te vergoeden die Kerkdienst Gemist daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies, reputatieschade en (door overheidsinstanties) opgelegde boetes.

Artikel 26 Intellectuele eigendomsrechten

26.1 Door het aangaan van de overeenkomst verleent de afnemer Kerkdienst Gemist het recht de geluids- en/of video opname van de kerkdienst op de website te plaatsen, desgevraagd openbaar te maken en op te nemen in haar online database.

26.2 De afnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste licenties en het afdragen van vergoedingen (aan bijv. Buma/Stemra) in verband met de muziekauteursrechten, Kerkdienst Gemist is hiervoor niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelegde boetes en/of schadevorderingen van derden i.v.m. het uitzenden van de kerkdienst.

26.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de afnemer ter beschikking gesteld zijn, verklaart de afnemer dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Kerkdienst Gemist voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

VERWERKERSOVEREENKOMST TUSSEN AFNEMERS EN KERKDIENST GEMIST

Artikel 27 Rollen verantwoordelijkheden

Afnemer is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 van de AVG (hierna: ‘Verantwoordelijke’). Kerkdienst Gemist is verwerker zoals bedoeld in artikel 4 van de AVG (hierna: ‘Verwerker’). Verantwoordelijke heeft aan Verwerker een opdracht verstrekt om kerkdiensten via het internet (website: https://kerkdienstgemist.nl/) ter beschikking te stellen aan gebruikers. Hiervoor is het noodzakelijk dat Verwerker persoonsgegevens verwerkt van betrokkenen, zijnde bezoekers van de kerkdienst alsmede natuurlijke personen, indien en voor zover persoonsgegevens van betrokkenen worden genoemd, dan wel getoond. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn beperkt dat alle video en/of geluidsopnamen van de kerkdienst, waarbij alle beelden en het gesproken woord, alsmede de muziek zonder filtering wordt uitgezonden onder de verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op de manier die is afgesproken in de onderliggende opdracht volgens instructies van de Verantwoordelijke en voor zover dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Verantwoordelijke bepaalt hierbij uitsluitend het doel en de middelen van de verwerking. Verantwoordelijke garandeert jegens Verwerker dat zij zich houdt aan de bepalingen van de AVG en aanvullende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, richtlijnen en instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens daaronder begrepen.

Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over verwerking van persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van Verantwoordelijke.

Verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij hierover schriftelijk nadere afspraken zijn gemaakt tussen partijen.

Verwerker verleent de nodige medewerking aan Verantwoordelijke met betrekking tot verzoeken door een betrokkene omtrent diens persoonsgegevens. Verwerker zal hierbij volledige en snelle medewerking en assistentie verlenen met betrekking tot alle van een betrokkene ontvangen klachten, mededelingen of verzoeken.

Het is Verwerker toegestaan om andere verwerkers in te schakelen. De Verantwoordelijke geeft hiertoe een algemene toestemming aan Verwerker. Verwerker zal steeds op de website aangeven welke andere categorieën van verwerkers zijn ingeschakeld. De Verantwoordelijke wordt de mogelijkheid geboden tegen veranderingen bezwaar te maken.

Artikel 28 Beveiliging

Verwerker zorgt voor adequate technische, fysieke en organisatorische maatregelen (waaronder het opleggen van passende geheimhoudingsbepalingen aan werknemers, gemachtigden en sub-verwerkers) en zal deze in stand houden om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang en tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig,met name wanneer de verwerking de doorzending van gegevens via een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Verwerker garandeert dat deze maatregelen, gezien de aan de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens verbonden risico's, een passend beveiligingsniveau zullen waarborgen, gelet op de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Het voorgaande geldt niet voor openbaar gemaakte diensten via de webportal van Verwerker.

Verantwoordelijke is gerechtigd een audit bij Verwerker uit te voeren of een rapport op te vragen om te bepalen of het verwerken van de persoonsgegevens aan de wet en de afspraken uit deze verwerkersovereenkomst voldoet. Verwerker verleent hieraan de nodige medewerking. Kosten van de audit komen voor rekening van de Verantwoordelijke.

Artikel 29 Datalekken

Verwerker zal Verantwoordelijke informeren zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk op de beveiliging in verband met persoonsgegevens.

Artikel 30 Aansprakelijkheid

Verwerker is aansprakelijk voor alle schade en nadeel geleden door het niet nakomen van de wet en de bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst, voor zover dit is ontstaan door toedoen dan wel nalaten van Verwerker. De aansprakelijkheid is hierbij beperkt conform artikel 25.9 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 31 Bewaartermijnen, retourneren en vernietigen van gegevens

Verwerker bewaart persoonsgegevens conform de instructies van Verantwoordelijke. De kerkdiensten worden maximaal dertien maanden bewaard, waarna ze definitief verwijderd worden.

Na het beëindigen van deze (verwerkers)overeenkomst vernietigt Verwerker de persoonsgegevens per ommegaande. In overleg kan worden overeengekomen dat de persoonsgegevens zullen worden geretourneerd in plaats van te worden vernietigd.

Eventuele achtergebleven persoonsgegevens zullen door verwerker op een zorgvuldige en veilige manier worden vernietigd.

Versie 3.1 17 mei 2018

Vorige versies:

  • Versie 3.0 12 november 2014
  • Versie 2.0 14 april 2014
  • Versie 1.0 28 december 2004

Kerkdienst Gemist B.V.