Disclaimer

Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:

a. Kerkdienst Gemist: de gebruiker van deze disclaimer: Kerkdienst Gemist BV gevestigd aan de Adriaan de Vrieslaan 10 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55385877;

b. bezoeker: de bezoeker van de website;

c. kerkdienst: de kerkdienst van een kerk die zich heeft aangesloten bij Kerkdienst Gemist en waarvan een geluids- en/of video opname is gemaakt en die via de website te beluisteren en/of te bekijken is;

d. website: de website https://kerkdienstgemist.nl die door Kerkdienst Gemist wordt beheerd.

Artikel 2. Inhoud

2.1. Kerkdienst Gemist behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2.2. Kerkdienst Gemist kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat en voor het gebruik van de diensten die via de website worden geleverd.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en database (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Kerkdienst Gemist of bij haar licentiegever. Het is de bezoeker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Kerkdienst Gemist, deze website, de daarop aangeboden informatie en de kerkdienst: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te reproduceren of te distribueren.

3.2. Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze website of inhoud verzamelt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

4.2. Kerkdienst Gemist garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kerkdienst Gemist wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Kerkdienst Gemist kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat.

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat Kerkdienst Gemist links van haar website naar een website van derden verschaft, zoals naar social media websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Kerkdienst Gemist te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Kerkdienst Gemist geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Kerkdienst Gemist en Kerkdienst Gemist verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Kerkdienst Gemist in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Versie 1.0 12 november 2014

Kerkdienst Gemist B.V.